อบรมโปรแกรม Autodesk Revit MEP เบื้องต้น

Read more...

RME-01 : Autodesk Revit MEP Essentials Course (3 วัน)

ค่าอบรม

15,000 บาท/คน/คอร์ส (3 วัน) (รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าหนังสือ และค่าทดสอบแล้ว)

เนื้อหาหลัก
เรียนรู้เกี่ยวกับคอนเซปต์และกฏของการสร้างโมเดลสามมิติเพื่อใช้ในการทำงานออกแบบวิศวกรรมงานระบบ บนพื้นฐานของ BIM ครอบคลุมงานพื้นฐานทางด้าน HVAC,Electrical System,Plumbing&Piping ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย เรียนรู้เครื่องมือในการสร้างโมเดล การทำแบบก่อสร้าง และการสั่งพิมพ์ รวมถึงการทำงานเชื่อมโยงกับโมเดลสถาปัตย์และโครงสร้าง เพื่อนำมาทำแบบก่อสร้างด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้อบรมใช้งาน Autodesk Revit MEP ได้อย่างถูกต้อง และนำความรู้จากการอบรมไปใช้งานได้จริง

คุณสมบัติผู้อบรม
ไม่จำเป็นต้องโปรแกรม AutoCAD มาก่อน แต่ต้องมีความรู้ด้านวิศวกรรมงานระบบอาคารต่างๆ และสามารถใช้งาน Microsoft Windows ได้

ระดับ
เบื้องต้น - กลาง

Read more...

อบรมโปรแกรม AutoCAD Electrical

Read more...

AutoCAD Elcetrical Fundamentals course (2 วัน)

ค่าอบรม

7,500 บาท/คน/คอร์ส (2 วัน) (รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าหนังสือ และค่าทดสอบแล้ว)

เนื้อหาหลัก
เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน สร้าง Schematric drawing (แบบ ladder logic และ Point to Point) เขียนพาแนล PLC-IO Circuit โดยใช้คำสั่งอัตโนมัติในการใส่สัญลักษณ์ต่างๆ การสเปคอุปกรณ์ การกำหนดเลขสายไฟ และการปรับเปลี่ยนแบบไฟฟ้าต่างๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้อบรมสามารถใช้งาน Autodesk Inventor ในส่วนของการออกแบบ Tube และ Piping ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและทำงานจริงได้

คุณสมบัติผู้อบรม
มีความชำนาญ AutoCAD บ้าง มีความรู้ด้านไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ และสามารถใช้งาน Microsoft Window ได้

ระดับ
เบื้องต้น - กลาง

Read more...

อบรมโปรแกรม Autodesk Inventor ขั้นสูง

Read more...

Autodesk Inventor Advanced Course (2 วัน)

ค่าอบรม
8,000 บาท/คน/คอร์ส (รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าหนังสือ และค่าทดสอบแล้ว)

เนื้อหาหลัก
ต่อยอดจากการใช้งาน Autodesk Inventor Essential Course ผู้อบรมจะสามารถใช้โปรแกรมในเชิงลึกมากขึ้น โมเดลชิ้นส่วนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น สามารถทำงานแอซเซมบลีชั้นสูงได้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้อบรมใช้งาน Autodesk Inventor ได้ในขั้นสูง นำไปใช้ในการทำงานจริงได้

คุณสมบัติผู้อบรม
ต้องผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essential Course มาก่อน หรือสอบผ่านการวัดผลการใช้งาน Autodesk Inventor จากทาง Synergysoft

ระดับ
สูง

Read more...

อบรมโปรแกรม AutoCAD Mechanical เบื้องต้น

AutoCAD Mechanical Essentials course (2 วัน)

AutoCAD Mechanical 2012

อบรมในสถานที่ : ราคา 7,000 บาท/คน

อบรมนอกสถานที่ : (เสนอราคา)

เอกสารการอบรมท่านละ 1 ชุด

Read more...